Szpital Kliniczny im.dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie

Przejdź do głównej treści

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Krowodrza

Kierownik jednostki:
Małgorzata Cichocka – certyfikowany psychoterapeuta PTP

Telefon kontaktowy:
784 036 762

Poradnia oferuje świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży do lat 18 (w sytuacji kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej – do 21 r.ż.), ich rodziców i opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców, w postaci:

Porad diagnostycznych – przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z problemami psychologicznymi (objawy lękowe, pogorszenie codziennego funkcjonowania, obniżenie nastroju, przeciążenie obowiązkami szkolnymi, trudności w relacjach interpersonalnych, doświadczenie utraty, przemocy lub innej kryzysowej sytuacji). Ich celem jest rozpoznanie kontekstu i charakteru zgłaszanych trudności i podjęcie decyzji o dalszym właściwym kierunku postępowania.

Porad psychologicznych – będących następstwem postępowania diagnostycznego. Ich celem jest wsparcie młodego pacjenta i rodziny w rozwiązywaniu pojawiających się trudności, psychoedukacja, wzmacnianie zasobów niezbędnych do poradzenia sobie z kryzysem.

Sesji psychoterapii indywidualnej, rodzinnej lub grupowej – przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, zmagających się z nasilonymi trudnościami emocjonalnymi lub problemami w zakresie relacji interpersonalnych oraz ich rodzin, będących również w sytuacji kryzysowej. Są one poprzedzone spotkaniami diagnostycznymi i omówieniem planu leczenia.

Sesji wsparcia psychospołecznego – przeznaczonych dla osób, których rolą jest wsparcie społeczne pacjenta i rodziny (tj. pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców, nauczycieli, rówieśników, bliższej i dalszej rodziny pacjenta). Ich celem jest tworzenie skutecznej sieci pomocy środowiskowej dla młodego pacjenta i jego rodziny a także aktywizowanie czynników leczących.

Wizyt i porad domowych lub środowiskowych – w ramach których odbywać się będzie część postępowania diagnostycznego, niektóre formy terapii rodzinnej i wsparcia psychospołecznego (np. obserwacje ucznia w klasie, udział w zespołach interdyscyplinarnych).

Świadczenia Ośrodka są bezpłatne. Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie realizuje je w ramach kontraktu z NFZ.